ETF portfólio po roku 2019

0
323

4.1.2020, Investičné vzdelávanie

Tento článok opisuje výkonnosť dlhodobého investičného portfólia Martina Moravčíka (TRIM Broker), zloženého z dvoch ETF fondov (akciového a dlhopisového) ktorého detaily zverejnil v Sprievodcovi investičným portfóliom.

Toto portfólio vzniklo v roku 2018, v čase vypuknutia čínsko-amerických obchodných sporov, ktoré spomalili globálne tempo ekonomického rastu a uvrhli akciové trhy do strát. Globálne akcie v roku 2018 vykazovali takmer desať percentné straty.

Tie však hneď v úvode nového roka vystriedal rast, ktorý vyvrcholil impozantnou (30%) ročnou výkonnosťou globálneho akciového trhu. Uplynulé dva roky nám potvrdili dôležitosť jedného z princípov a overili funkčnosť hlavného predpokladu dlhodobého investovania.

Princípu pokračovať v investovaní, dokupovaním aktív portfólia, bez ohľadu na aktuálny stav trhu, a predpoklad schopnosti trhu prekonávať svoje straty.

Nasledovať tieto princípy a dôverovať predpokladu sa investorom zatiaľ vypláca, keď slabý rok 2018 vystriedal pre finančné trhy rok mimoriadne silný. Ten bol charakteristický obnoveným apetítom investorov po riziku.

Dôkazom toho sú akcie typických cyklických odvetví, i majoritné akcie ruského trhu, ktoré v uplynulom roku patrili k tým výkonnostne najsilnejším. Darilo sa i dlhopisovému trhu, keď globálny tlak centrálnych bánk na zlacňovanie peňazí podporil dlhopisy v raste ich cien.

Všetko podstatné sa dočítate v investičnom zhrnutí roka 2019. V prostredí, v ktorom globálne akcie siahali po 30% a fondy amerických štátnych dlhopisov (7-10r) po 10% ročnej výkonnosti počítanej v eurách, museli výkonnosťou prekvapiť i konzervatívnejšie ladené portfóliá.

 

Nákladovo efektívne investovanie

Pochopiteľne ak ho o ten nepripravili percentuálne poplatky správcov a poradcov. Každé jedno takéto percento má na celkové poplatky portfólia počas jeho životnosti masívny exponenciálny dopad v absolútnom vyjadrení.

V konečnom zúčtovaní je samostatne spravované portfólio na účte od TRIM Broker efektívnejšie ako najlacnejšie od poradcu či manžéra. Náš fixný transakčný poplatok za nákup aktív je podstatne lacnejším riešením ako jediné percento ročne z čistej hodnoty portfólia účtované poradcom.

Zistite prečo je samostatné investovanie na investičnom účte od TRIM Broker nákladovo efektívnym riešením.

 

Stratégia a skladba portfólia

Naše portfólio sa svojou počiatočnou skladbou aktív 60:40 akcie vs. dlhopisy radilo k vyváženým investičným stratégiám. Tento pomer sme postupom času dokupovaním akciovej zložky (zastúpenou ETF fondom so symbolom SPYI) na úkor tej dlhopisovej (zastúpenou ETF fondom CSBGU0) zmenili na 65:35.

Vzhľadom k viac ako dvojdekádnemu investičnému horizontu mienime v posilňovaní akciového podielu v portfóliu do konca roka 2020 i naďalej pokračovať. Po roku 2020 by ten mal byť bližšie k 80%, čím sa jeho stratégia zmení na rastovú až agresívnu.

V našom portfóliu sa nachádzajú dva kmeňové ETF fondy, ktoré pravidelne dokupujeme. Prvým je ETF kopírujúce globálny akciový index MSCI ACWI IMI (SPYI). Toto ETF obsahuje globálne akcie tak rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa trhov.

Druhým je ETF kopírujúce americké štátne dlhopisy (CSBGU0). Cieľom dlhopisovej zložky v našom portfóliu je ochrana v podobe vytvorenia primeranej protiváhy k akciám pre prípadné obdobia kríz alebo ekonomických recesií.

Z našich neskorších prác sme dospeli k názoru, že takúto rolu primerane zastávajú predovšetkým americké štátne dlhopisy kvôli ich najvyššiemu kreditnému ratingu. Ich 7 až 10 ročná durácia vďaka vyššiemu úrokovému riziku citlivejšie reagujú na neželané situácie než durácie kratšie. Viac informácií k investovaniu do dlhopisov.

V portfóliu sa nachádzajú, s približne 22% podielom, aj iné ETF, ktoré sme na účte nadobudli ešte pred spustením tvorby dlhodobého portfólia. Bez ich ďalšieho dokupovania tak tie do konca roka 2020 stratia významnejší podiel v portfóliu.

Bola to však práve vysoká angažovanosť portfólia na ETF kopírujúcom akcie Euro STOXX 50, ktorá v roku 2018 stiahla celé portfólio hlbšie do strát. Európske akcie boli totiž po spustení čínsko-amerických eskalácii v roku 2018 jednými z najsilnejšie vypredávaných trhov vôbec.

 

Výkonnosť portfólia

Naše rastové investičné portfólio dosiahlo v roku 2019 viac než 23% rast. V kombinácii s 9% stratami z roku 2018 dosiahlo portfólio kumulatívne 12,3% rast.

Neprekvapí, že najsilnejším mesiacom roka bol hneď ten prvý, január. Prvý mesiac po minuloročných silných výpredajoch, v ktorom americký prezident ohlásil návrat vyjednávačov oboch strán k vyjednávaciemu stolu.

Zainteresovaných dlhodobých investorov však môže zaujímať na týchto číslach niečo úplne iné. A to spôsob ako sme sa k výsledkom výkonnosti vôbec dopočítali. Nie je nič zložité vypočítať výkonnosť jednorazovej investície. Ternom to začína ak čistú hodnotu tých istých aktív v portfóliu v priebehu období zvyšujete ich dokupovaním.

A aj keď nám obchodné rozhrania (BASIC, TWS) ponúkajú niekoľko vstavaných metrík k výpočtu zloženého výnosu i takýchto portfólií, tie do výpočtu zahŕňajú i ostatné aktíva, a dokonca i sediacu hotovosť na účte, čo výsledky môže značne skresľovať.

Nemajte obavy. Mysleli sme na vás a v tomto článku nájdete postup i priame pomôcky. Ako vypočítať výnos investičného portfólia metódami časového váženia, aproximáciou či skutočnou kumulovanou metódou.

 

Konfrontácia portfólia s porovnávacím indexom

Výkonnosť investičného ETF portfólia je vhodné podrobiť priamej konfrontácii s relevantnou skladbou porovnávacieho indexu. Vďaka tomu dokážeme svoje počínanie objektívne zhodnotiť a niečo nové sa i naučiť.

Nášmu investičnému portfóliu sa v roku 2019 podarilo porovnávací index prekonať. Hlavnú rolu v tom zohral predovšetkým držaný ETF fond, kopírujúci STOXX 50. Zatiaľ čo ten v roku 2018 zaznamenal dvojnásobne silnejší prepad ako globálne ETF SPYI (MSCI ACWI IMI), v roku 2019 ho naopak výkonnostne prekonal o priemerné 3% (v EUR).

 

Vplyv kurzových rizík na ETF portfólio

Vývoj menových kurzov sa v posledných rokoch stal konfrontačným bodom v medzinárodných obchodných vzťahoch. Americký dolár v priebehu posledných dvoch rokoch posilnil voči Euru o takmer 7%.

Pre globálnych investorov s euro domicilom je to v konečnom dôsledku dobá správa. Každý globálny akciový ETF fond s vážením cez trhovú kapitalizáciu, obsahuje totiž viac než 60% aktív v americkom dolári.

Ak ste preto investovali do takéhoto menovo nezaisteného fondu, bez ohľadu na to či je ten na burze kótovaný v USD, EUR alebo GBP, ste prakticky investovali i do amerického dolára. A tým váš zisk z aktív narástol i o zisk z jeho posilnenia voči domácej mene.

Situácia sa však môže v nasledujúcich rokoch otočiť. Obzvlášť ak by Európska centrálna banka vyhodnotila experiment s negatívnymi úrokovými sadzbami ako pridrahý (negatívny vplyv na bilancie bánk i sporiteľov) a otočila kurz. Podobne ako to spravila v uplynulom roku švédska centrálna banka.

K zastaveniu posilňovania amerického dolára môže viesť i deklarovaný odklon FEDu od zámeru ďalšieho znižovania sadzieb. Sme presvedčení, že takýto krok bude závisieť v nemalej miere i od schopnosti americkej administratívy pokračovať v nových obchodných dohodách s Čínou.

Otázkou mnohých euro domicilných investorov je preto, či svoje portfólio chrániť pre kurzovým rizikom nákupom EURo zaistených ETF fondov alebo nie. Z našich posledných prác vyplýva, že k zaisťovaniu kurzových rizík sme pripravení pristúpiť v posledných rokoch investičného horizontu nášho portfólia.

Podľa našich štatistík je totiž kurzové riziko štvornásobne vyššie v posledných piatich rokoch investičného horizontu než v počiatočných dvadsiatich. S investičným horizontom stále presahujúcim desaťročie pre nás preto nemá význam siahať po drahších menovo zaistených ETF fondoch. Viac o kurzových rizikách pri dlhodobom investovaní do ETF.

Martin Moravčík
CEO, TRIM Broker

Tento článok je kompiláciou spravodajských informácií, ktorý nemá povahu investičného poradenstva či odporúčania. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.

Autor tohto článku drží vo svojom portfóliu akcie a ETF kopírujúce STOXX50 (ETF:DXET), MSCI ACWI IMI index (ETF:SPYI), US dlhopisové ETF (ETF:CSBGU0), a MSCI WORDL index (ETF:IWDA), ako súčasť svojho sporo-investičného portfólia. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi dlhodobým sporo-investičným portfóliom.